BBBBB

วิธีแชร์เน็ตจากมือถือ Smartphone

แชร์เน็ตจากมือถือ Smartphone, แชร์เน็ตคอมมือถือ, แชร์เน็ตคอมพิวเตอร์, วิธีแชร์เน็ตจากมือถือไปคอม

เชื่อว่าเกือบทุกคนที่มีโทรศัพท์มือถือ smartphone ในปัจจุบัน จะมีการใช้งาน package อินเตอร์เนตบนมือถือ ไม่ว่าจะเป็น GPRS หรือ 3G (ตอนนี้บางเจ้า บอกว่ามี 4G แล้ว) ซึ่งในบางครั้งหากเราอยู่ในที่ๆไม่มี free wifi หรือ อินเตอร์เนตบ้านทั้งหลาย เราจะเชคเมลล์ใน notebook หรือ desktop ก็คงจะวุ่นวายน่าดู เราก็แก้ปัญหาได้โดยการแชร์เนตจากมือถือของเราไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา แต่เรื่องความเร็วในการเล่นเนต ก็ขึ้นอยู่กับ package ของเรานะครับ ว่าจะได้แบบ 3G หรือ EDGE หรือ 128kb

วิธีแชร์เน็ตจากมือถือไปคอม (ในตัวอย่างนี้ จะทำบน LG Smartphone LG-P7 Android 4.1.2)

1. ไปที่เมนู ตั้งค่า (Setting)
แชร์เน็ตจากมือถือ Smartphone, แชร์เน็ตคอมมือถือ, แชร์เน็ตคอมพิวเตอร์, วิธีแชร์เน็ตจากมือถือไปคอม

2. ไปที่ เพิ่มเติม
แชร์เน็ตจากมือถือ Smartphone, แชร์เน็ตคอมมือถือ, แชร์เน็ตคอมพิวเตอร์, วิธีแชร์เน็ตจากมือถือไปคอม

3. ไปที่ Portable Wi-Fi Hotspot แบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลเครือข่ายโมไบล์
แชร์เน็ตจากมือถือ Smartphone, แชร์เน็ตคอมมือถือ, แชร์เน็ตคอมพิวเตอร์, วิธีแชร์เน็ตจากมือถือไปคอม

4. จะได้หน้าจอเป็นการตั้งค่าของ Portable Wi-Fi Hotspot ซึ่งจะแบ่งการตั้งค่าออกเป็น 3 ส่วน คือ
แชร์เน็ตจากมือถือ Smartphone, แชร์เน็ตคอมมือถือ, แชร์เน็ตคอมพิวเตอร์, วิธีแชร์เน็ตจากมือถือไปคอม

4.1 Portable Wi-Fi Hotspot : สำหรับเปิดหรือปิด Portable Wi-Fi Hotspot โดยใช้การตั้งค่าต่างๆจากที่มีอยู่แล้ว
แชร์เน็ตจากมือถือ Smartphone, แชร์เน็ตคอมมือถือ, แชร์เน็ตคอมพิวเตอร์, วิธีแชร์เน็ตจากมือถือไปคอม

4.2 ตั้งค่าWi-Fi Hotspot ตรงนี้จะใช้สำหรับการตั้งชื่อระบบเครือข่าย SSID, ระบบป้องกัน แนะนำให้เลือกเป็น WPA2 PSK และตั้งค่ารหัสผ่าน
แชร์เน็ตจากมือถือ Smartphone, แชร์เน็ตคอมมือถือ, แชร์เน็ตคอมพิวเตอร์, วิธีแชร์เน็ตจากมือถือไปคอม

  1. 3 ระยะหมดเวลา : ตั้งค่าสำหรับไว้ปิดการแชร์เน็ต เมื่อเราไม่ได้ใช้เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้

แชร์เน็ตจากมือถือ Smartphone, แชร์เน็ตคอมมือถือ, แชร์เน็ตคอมพิวเตอร์, วิธีแชร์เน็ตจากมือถือไปคอม

5. เมื่อเราเปิดการใช้งาน Portable Wi-Fi Hotspot แล้ว จะมี icon เพิ่มขึ้นมาบนหน้าจอไว้ให้เป็นสังเกตได้ โดยจากในรูป ลูกศรทางซ้าย คือ การเปิดใช้ Portable Wi-Fi Hotspot และ icon ทางขวาคือการใช้งาน 3G
แชร์เน็ตจากมือถือ Smartphone, แชร์เน็ตคอมมือถือ, แชร์เน็ตคอมพิวเตอร์, วิธีแชร์เน็ตจากมือถือไปคอม

Comments

comments

Be the first to comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.